Polityka prywatności

Polityka prywatności strony internetowej Procapita.pl

Przykładamy dużą wagę do ochrony Twojej prywatności. Twoje dane traktujemy ze starannością i uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Niniejsza polityka opisuje w jaki sposób chronimy Twoje dane osobowe i Twoją prywatność, gdy korzystasz z naszej strony internetowej, dostępnych na niej usług, zawierasz z nami umowę lub podejmujesz czynności poprzedzające jej zawarcie. W polityce określamy cele, zakres, rodzaje danych, jakie możemy od Ciebie zbierać, a także zasady ich zbierania, wykorzystywania, przetwarzania, ujawniania i ochrony. Znajdziesz tutaj również informacje o uprawnieniach, które przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

Pamiętaj, że część usług, które oferujemy przekieruje Cię do stron lub serwisów internetowych, na których są inni administratorzy danych osobowych.

Korzystamy z technologii, która pozwala gromadzić pliki cookies. Informacje o tym, w jaki sposób korzystamy z tych technologii znajdziesz w Rozdziale VII poświęconym Polityce cookies.

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest PROCAPITA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marcina Flisa 5/49, 02-247 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001065247, NIP: 5223275050, REGON: 526742065.

Z administratorem możesz skontaktować się za pomocą poczty e-mail na adres: kontakt@procapita.pl lub na adres do korespondencji: ul. Marcina Flisa 5/49, 02-247 Warszawa.

Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, aby  chronić Twoje dane osobowe. Inspektorem Ochrony Danych jest Adrian Gajewski. We wszystkich sprawach związanych z ochroną Twoich danych osobowych możesz się z nim skontaktować za pomocą poczty e-mail na adres: iod@procapita.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny administratora.

II. Zakres i sposoby przetwarzania danych

W związku z korzystaniem ze strony internetowej, zbieramy Twoje dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o Twojej aktywności na stronie internetowej. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania ze strony internetowej przez Użytkownika.

Dane osobowe mogą być przez nas zbierane w następujący sposób:

 • strona internetowa administratora – za pomocą dostępnych formularzy,
 • poprzez analizę logów dostępowych,
 • informacje dostarczone przez Użytkownika telefonicznie, listownie,
 • korespondencja e-mail, SMS oraz inne wiadomości elektroniczne obejmujące komunikację elektroniczną między użytkownikiem a administratorem,
 • za pośrednictwem naszych stron w mediach społecznościowych,
 • za pośrednictwem podmiotów trzecich, od których uzyskujemy informacje za Twoją zgodą,
 • jeżeli wnioskujesz o zawarcie umowy pożyczki, to dane osobowe zbieramy bezpośrednio od Ciebie, a w przypadku stosownego upoważnienia uzyskujemy je od Biura Informacji Kredytowej S.A. lub biur informacji gospodarczych w rozumieniu ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, Jeżeli składasz kolejny wniosek o pożyczkę, to dane osobowe mogą pochodzić z naszych wewnętrznych baz danych,
 • Jeżeli będziesz posiadał nieuregulowane zobowiązania wynikające z tytułu udzielonej pożyczki, to w przypadku braku możliwości kontaktu z Tobą, będziemy mogli pozyskać Twoje dane ze źródeł publicznie dostępnych takich jak np. wyszukiwarki internetowe.

 III. Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych

Jeżeli korzystasz strony internetowej, to Twoje dane osobowe w celach, na podstawie prawnej i przez czas wskazany poniżej:

Kategoria/rodzaj danych osobowych

Cele przetwarzania

Podstawa Prawna

Okres przechowywania

Dane, które nam podasz.

Świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania treści gromadzonych na stronie internetowej.

Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Przez okres świadczenia usług i przedawnienia wszelkich roszczeń.

Imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, inne dane, które nam podasz.

Identyfikacja nadawcy oraz obsługa jego zgłoszenia przesłanego przez udostępniony na stronie internetowej formularz, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes w postaci odpowiedzi na przesłane pytanie.

Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Do czasu załatwienia sprawy lub złożenia skutecznego sprzeciwu.

Imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, inne dane, które nam podasz.

Udzielenie odpowiedzi na wszelkie zapytania, które otrzyma aAdministrator na oficjalne adresy e-mail umożliwiające komunikację elektroniczną.

 

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Do czasu załatwienia ostatecznego sprawy lub złożenia skutecznego sprzeciwu.

Dane osobowe wskazane w przepisach będących źródłem obowiązku prawnego administratora (o ile nimi dysponujemy).

Wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych, w szczególności udzielania odpowiedzi właściwym organom państwowym.

 

Art. 6 lit. c) RODO.

Przez okres wskazany w przepisach będących źródłem obowiązku prawnego administratora.

Dane powiązane z danymi osobowymi np. adres IP.  

W celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług.

 

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Do czasu złożenia skutecznego sprzeciwu.

Imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres IP.

Marketing i promocja usług oferowanych przez administratora.

 

Art. 6 ust. 1 lit. a oraz lit. f RODO).

Do czasu wycofania Twojej zgody lub wniesienia skutecznego sprzeciwu.

Imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, inne dane, które nam podasz.

Ewentualne ustalenie i dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami.

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Do czasu przedawnienia wszystkich roszczeń.

 

Podczas korzystania przez Ciebie z naszej strony internetowej przetwarzamy także Twój adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies. Więcej informacji na temat cookies znajdziesz w rozdziale VII – Polityka cookies

 

Jeżeli wnioskujesz o pożyczkę lub zawierasz z nami umowę pożyczki, to Twoje dane osobowe w celach, na podstawie prawnej i przez czas wskazany poniżej:

 

Kategoria/rodzaj danych osobowych

Cele przetwarzania

Podstawa Prawna

Okres przechowywania

Dane znajdujące się we wniosku oraz umowie pożyczki w tym: imię, nazwisko, dane kontaktowe, adres zamieszkania, dokonane wpłaty, numer PESEL.

Zawarcie i wykonanie umowy pożyczki.

Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Przez okres obowiązywania umowy pożyczki, aż do czasu przedawnienia wszystkich roszczeń z niej wynikających.

Dane znajdujące się we wniosku oraz umowie pożyczki w tym: imię, nazwisko, dane kontaktowe, adres zamieszkania, dokonane wpłaty, numer PESEL.

Dochodzenie wierzytelności w tym także przeniesienie wymagalnych wierzytelności na podmioty trzecie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes.

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Do czasu przedawnienia wszystkich roszczeń.

Dane znajdujące się we wniosku oraz umowie pożyczki w tym: imię, nazwisko, dane kontaktowe, adres zamieszkania, dokonane wpłaty, numer PESEL.

Archiwizacja, w tym na potrzeby obrony przed ewentualnymi roszczeniami, zapobieganie oszustwom i przestępstwom gospodarczym, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes.

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Do czasu przedawnienia wszystkich roszczeń.

Dane identyfikujące osobę, w tym: PESEL/NIP, imiona, nazwiska, dane dotyczące dokumentów tożsamości, data i miejsce urodzenia, płeć, obywatelstwo; dane adresowe i teleadresowe; dane dotyczące zobowiązania w tym: cel i źródło zobowiązania, kwota i waluta, stan zadłużenia, okres i warunki spłaty zobowiązania, zabezpieczenie prawne, przebieg realizacji zobowiązania, dane dotyczące wniosków kredytowych.

 W celu wykonania obowiązku prawnego w postaci przekazania danych osobowych do Biura Informacji Kredytowej S.A.  o udzieleniu kredytu konsumenckiego, a także informacji o zaległościach w spłacie kredytu do Biura Informacji Kredytowej S.A. oraz biur informacji gospodarczej, o jakich mowa w ustawie o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

Art.  9a ust. 8 ustawy o kredycie konsumenckim w zw. z art. 6 ust. 1 lit c) RODO.

Do czasu przedawnienia wszystkich roszczeń.

Informacje o Twoich dochodach, wydatkach, zaległościach w spłacie zobowiązań wynoszących powyżej 6 miesięcy, zatrudnieniu, pracodawcy, Informacje pozyskane ze zbiorów danych biur informacji kredytowych i gospodarczych.

Badanie zdolności kredytowej, Ocena zdolności kredytowej i analiza ryzyka kredytowego, w tym poprzez profilowanie, co stanowi nasz obowiązek prawny.

Art. 9 ust. 1-3 ustawy o kredycie konsumenckim w zw. z art. 6 ust. 1 lit c) RODO.

Do czasu podjęcia decyzji o udzieleniu lub odmowie udzielenia pożyczki, a w przypadku jej zawarcia do czasu przedawnienia wszystkich roszczeń.

Informacje w zakresie niezbędnym do oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, informacje o wysokości zobowiązań.

Udostępnianie Biura Informacji Kredytowej S.A. informacji w zakresie niezbędnym do oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, informowanie Biura Informacji Kredytowej S.A o całkowitej spłacie zobowiązań, ich wygaśnięciu, o stwierdzeniu nieistnienia zobowiązania lub korekcie jego wysokości oraz o nowo powstałych zobowiązaniach i ich aktualizacji.

Art. 59b ust. 1 i ust. 3 w zw. z art. 6 ust. 1 lit a) RODO.

Do czasu wycofania zgody.

Imię i nazwisko, Informacje o: niedokonaniu pełnej spłaty poprzedniego kredytu, kwocie pierwszego kredytu udzielonego przez administratora oraz sumie pozaodsetkowych kosztów wszystkich kredytów udzielonych w okresie 120 dni od dnia wypłaty pierwszego z kredytów.

Ustalenie maksymalnej wysokości pozaodsetkowych kosztów kredytu, co stanowi nasz prawny obowiązek.

Art. 36c ustawy o kredycie konsumenckim w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Do czasu podjęcia decyzji o udzieleniu lub odmowie udzielenia pożyczki, a w przypadku jej zawarcia do czasu przedawnienia wszystkich roszczeń.

Imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail.

Marketing bezpośredni produktów i usług własnych administratora, w przesyłanie informacji handlowych za pomocą kanału, na jaki wyrażono zgodę.

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Do czasu wycofania zgody.

Dane indentyfikacyjne – imię, nazwisko, dane adresowe, numer umowy oraz inne dane osobowe wskazane w reklamacji.

Obsługa reklamacji, w tym informowanie o statusie zgłoszenia.

Art. 5 ust. 1 ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej, w zw. z art. 6 ust. 1 lit c) RODO.

Do czasu przedawnienia roszczeń.

Dane zawarte w dokumentach księgowych, dane identyfikacyjne zawarte w dokumentach tożsamości.

 

Wypełnianie przez administratora obowiązków prawnych nałożonych na niego na podstawie obowiązującego prawa, w tym m.in. ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, wypełniania obowiązków wskazanych w  ustawach podatkowych, czy ustawy o rachunkowości.

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Przez okres wskazany w odpowiednich przepisach, będących podstawą prawną obowiązków nałożonych na administratora.

Kwota udzielonej pożyczki, inne dane dotyczące zobowiązania.

Prowadzenia analiz biznesowych Administratora (cele analityczne), co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes w postaci zarządzania przedsiębiorstwem.

Art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.

Do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak, jeżeli nam ich nie podasz, to nie będziemy mogli np. skontaktować się z Tobą lub rozpatrzyć Twojego wniosku o pożyczkę i  zawrzeć z Tobą umowy pożyczki. Po otrzymaniu Twojego wniosku o pożyczkę jesteśmy zobowiązani do dokonania oceny Twojej zdolności kredytowej. Zgodnie z art. 9 i 9a ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, ocena zdolności kredytowej dokonywana jest na podstawie informacji uzyskanych od Ciebie, a także na podstawie informacji pozyskanych ze zbiorów danych Pożyczkodawcy lub podmiotów powiązanych z Pożyczkodawcą lub z odpowiednich baz danych biur informacji kredytowych oraz gospodarczych zgodnie z Ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

 

Jeżeli wnioskujesz o pożyczkę, to Twoje dane osobowe o udzieleniu pożyczki są przekazane przez administratora do Biura Informacji Kredytowej S.A. (dalej jako „BIK”) na podstawie art. 9a ust. 8 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Zgodnie z tym przepisem instytucja pożyczkowa, która udzieliła kredytu konsumenckiego ma obowiązek niezwłocznego przekazania do BIK informacji o udzielonym kredycie konsumenckim. Do BIK mogą być również przekazane informacje o zaległościach w spłacie pożyczki

 

Ponadto Twoje  dane osobowe mogą zostać przekazane do BIK w przypadku wyrażenia zgody na podstawie 59b ust. 2 ustawy o kredycie konsumenckim w celu udostępnienia nam przez BIK informacji dotyczących informacji o Tobie, w tym informacji stanowiących tajemnicę bankową, w odpowiedzi na złożone zapytanie, dla oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, a także w celu przetwarzania przez BIK Twoich danych osobowych dotyczących zobowiązania wynikającego z zawartej z nami umowy pożyczki.  

 

Mając na uwadze powyższe, BIK staje się odrębnym administratorem Twoich danych osobowych. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez BIK znajduje się na stronie internetowej BIK pod adresem: tutaj: https://www.bik.pl/_file/dane/PSN-klauzula-informacyjna-RODO.pdf.

 IV. Twoje prawa w związku z przetwarzaniem danych

Poniżej znajdziesz prawa, które Ci przysługują w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Jeżeli chcesz zrealizować swoje prawa, to skontaktuj się z Inspektorem Ochrony Danych w wybrany przez Ciebie sposób.

Przysługuje Ci prawo:

 • dostępu do danych – masz prawo, aby w każdej chwili zażądać informacji o tym, jakie dane osobowe przechowujemy;
 • żądania sprostowania danych – masz prawo, aby w każdej chwili zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych;
 • usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) – masz prawo żądać, abyśmy usunęli Twoje dane osobowe, które przetwarzamy. Proszę jednak pamiętać, że prawo to nie jest bezwzględne i jako administrator mamy prawo możemy odmówić usunięcia tych danych, co do których mamy podstawę do ich przetwarzania (np. w celu realizacja obowiązku prawnego czy dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami);
 • ograniczenia przetwarzania – masz prawo, aby w każdej chwili zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych w następujących przypadkach: kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający sprawdzić nam prawidłowość tych danych; przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale ty sprzeciwiasz się usunięciu danych żądając zamiast usunięcia ograniczenia ich wykorzystywania; nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie do ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń; wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.
 • przenoszenia danych – w przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób zautomatyzowany, na podstawie udzielonej nam zgody lub zawartej umowy, masz prawo otrzymać kopię swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Kopia ta może zostać przesłana na Twój adres bezpośrednio lub do innego podmiotu, wskazanego przez Ciebie i odnosi się wyłącznie do danych osobowych, które zostały nam przekazane.
 • wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych – masz prawo, aby w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w zakresie w jakim te dane przetwarzamy w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes. Zaprzestaniemy wówczas przetwarzania Twoich danych osobowych, chyba, że będziemy w stanie znaleźć zgodne z prawem uzasadnienie dla tego procesu, mające charakter nadrzędny wobec Twoich interesów, praw i wolności, w tym gdy dane te będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • wniesienia skargi do organu nadzoru zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W zakresie, w jakim Twoje dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody, można tę zgodę wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z nami.  

Wskazane powyżej prawa nie zawsze mają charakter bezwzględny. W niektórych przypadkach Twoje prawa mogą być ograniczone lub ich wykonanie jest uzależnione od spełnienia innych wymagań prawnych. W każdym przypadku po otrzymaniu Twojego wniosku udzielimy Ci stosownych wyjaśnień, jeżeli nie będziemy mogli zrealizować któregoś z Twoich żądań.

Twoje prawa zrealizujemy w terminach wskazanych przez przepisy prawa.

V. Odbiorcy danych osobowych i przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy

W związku z realizacją usług Dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, z którymi współpracujemy np. dostawcom usług: IT, księgowych, obsługi klienta, windykacyjnych. Podmioty te będą przetwarzać dane osobowe na podstawie zawartej z nami umowy i wyłącznie w zakresie, w jakim im to zlecimy. Odbiorcami Twoich danych osobowych są również podmioty, które prowadzą bazy danych w związku z badaniem zdolności kredytowej lub analizą ryzyka np.  Biuro Informacji Kredytowej S.A., czy biura informacji gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych oraz inne podmioty, którym dane mogą być przekazywane na podstawie Twojej zgody lub upoważnienia.

W niektórych przypadkach Administrator może ujawnić  wybrane informacje dane osobowe właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Twoje dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Jeżeli przekazujemy Twoje dane poza EOG, to robimy to z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa, zapewniając odpowiedni stopień ochrony,  przede wszystkim poprzez:

 1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi Dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony Danych osobowych;
 2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
 3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.

Z uwagi na korzystanie przez administratora usług między innymi: Google, Microsoft oraz Meta, Twoje dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach (w całości lub częściowo). Nigdy nie dotyczy to jednak Twoich danych związany z wnioskiem o pożyczkę lub przetwarzanymi w związku z zawarciem takiej umowy.  Informujemy, że Komisja Europejska przyjęła decyzję wykonawczą, na mocy której stwierdziła odpowiedni stopień ochrony danych osobowych (Decyzja wykonawcza z dnia 10 lipca 2023 r. – Data Privacy Framework).

VI. Okres przetwarzania danych osobowych

Okres przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Szczegółowy okres przetwarzania Twoich danych osobowych został wskazany do rozdziale III niniejszej polityki. Jeżeli podstawą prawną jest Twoja zgoda, to dane osobowe przetwarzać będziemy do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zrealizowania celu, w którym dane zostały zebrane. W przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes, to dane osobowe przetwarzać będziemy do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

VII. Polityka Cookies

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to małe pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie) przeglądającego Strona internetowa. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin użytkownika na stronie internetowej i dokonywanych przez niego czynności.

Gdy wchodzisz na naszą stronę, otrzymujesz informację o plikach cookies i możesz wybrać, które z nich możemy pobierać. Wyjątkiem są ciasteczka, które są niezbędne, aby strona działała.

Gdy zaakceptujesz pliki cookies na naszej stronie, będziemy zbierać określone w nich informacje w celach statystycznych lub marketingowych. Pliki cookies mogą pobierać Twój adres IP. Nie możemy Cię zidentyfikować przy pomocy samego adresu IP.

Do czego są wykorzystywane Pliki cookies na stronie internetowej?

Administrator wykorzystuje pliki cookies przede wszystkim w celu prawidłowego działania stron internetowych, aby umożliwić Użytkownikowi dostęp do niej i uprościć korzystanie.

Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości oraz w celu marketingowym – jednak wyłącznie wtedy, gdy Użytkownik wyrazi na to zgodę przy wejściu na stronę internetową.

Na stronie internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

sesyjne – są to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania;

stałe – są to pliki przechowywane w urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

W tabeli poniżej, prezentujemy szczegółowe informacje na temat wykorzystywanych plików cookies na stronie Administratora.

Nazwa Ciasteczka

Typ

Rodzaj

Opis

Okres ważności

_ga

stałe

statystyczne

Google Analytics – zliczanie i śledzenie wyświetleń stron

13 miesięcy

_ga_NKZZ0DP55Q

stałe

statystyczne

Google Analytics – zliczanie i śledzenie wyświetleń stron

13 miesięcy

cmplz_banner-status

stałe

niezbędne

Zapis preferencji plików cookie

365 dni

cmplz_functional

stałe

niezbędne

Zapis preferencji plików cookie

365 dni

cmplz_preferences

stałe

niezbędne

Zapis preferencji plików cookie

365 dni

cmplz_statistics

stałe

niezbędne

Zapis preferencji plików cookie

365 dni

cmplz_marketing

stałe

niezbędne

Zapis preferencji plików cookie

365 dni

cmplz_consented_services

stałe

niezbędne

Zapis preferencji plików cookie

365 dni

cmplz_policy_ID

Stałe

Niezbędne

Zapis ID zaakceptowanej zgody na cookies

365 dni

_fbp

stałe

marketing

Facebook (Meta) – zliczanie i śledzenie wyświetleń stron

3 miesiące

_gcl_au

Stałe

Marketing

Google AdSense – zliczanie i śledzenie reklam w witrynach korzystających z ich usług.

3 miesiące

 

Zewnętrzne pliki cookies

Administrator stosuje następujące pliki cookies podmiotów trzecich w ramach strony internetowej:

 • Google Analytics

Pliki cookies Google Analytics są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z strony internetowej przez użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania strony internetowej. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.

Stosowane funkcje reklamowe Google Analytics na naszej stronie internetowej:

  • remarketing w Google Analytics;
  • raporty wyświetleń w sieci reklamowej Google;
  • Google Signals – pozwala na łączenie danych sesji pochodzących z witryny z użytkownikami zalogowanymi na konta Google, którzy mają włączoną personalizację reklam;
  • rozszerzona konwersja;
  • personalizowanie grupy odbiorców;
  • raporty danych demograficznych i zainteresowań w Google Analytics;
  • zintegrowane usługi, które wymagają od Google Analytics zbierania danych do celów reklamowych, w tym z wykorzystaniem identyfikatorów i plików cookie dotyczących reklam.

Zbierane są informacje o sposobie przeglądania strony internetowej, popularności poszczególnych podstron oraz dane służące do personalizacji reklam np. wiek, płeć czy zainteresowania użytkownika. Na ich podstawie tworzone są raporty zainteresowań oraz danych demograficznych. Raporty te w formie statystycznej mogą być upubliczniane oraz udostępniane partnerom biznesowym firmy. Na podstawie tych danych oraz raportów nie jest możliwe zidentyfikowanie poszczególnych użytkowników.

W każdej chwili można wyłączyć funkcje reklamowe Google Analytics wykorzystując Ads Settings, narzędzia przeznaczone do blokowania funkcji Google Analytics dostępne pod adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

 • Google Search Console

Korzystamy z Google Search Console, które pomaga nam zrozumieć jak nasz strona internetowa postrzegany jest przez Użytkowników, monitoruje zmiany w nim zachodzące oraz poprawia jego sprawność. Google Search Console wykorzystywany jest przez nas w celach statystycznych, gdyż pomaga nam w działaniach takich jak: pozycjonowanie strony internetowej w wyszukiwarce, monitorowanie ruchu na stronie, monitorowanie błędów w kodzie strony oraz monitorowanie jej ogólnego działania. Ponadto narzędzie to optymalizuje naszą stronę internetową pod kątem pozycjonowania, pomaga planować strategię promowania fraz kluczowych, informuje o problemach związanych z serwerem oraz złośliwym oprogramowaniem oraz rejestruje problemy z czytelnością i dostępnością strony internetowej.

 • Google Ads

Korzystamy z Google Ads, który umożliwia nam mierzenie skuteczności kampanii reklamowych realizowanych przez Administratora, pozwalając na analitykę takich danych jak np. słowa kluczowe czy liczba unikalnych użytkowników. Platforma Google Ads pozwala też na wyświetlanie naszych reklam osobom, które w przeszłości odwiedziły Strona internetowa. Informacje na temat przetwarzania danych przez Google w zakresie powyższej usługi dostępne są pod linkiem:

https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl.

 • Google Tag Manager

Google Tag Manager to narzędzie do zarządzania skryptami na stronie internetowej. Za jego pomocą można instalować na stronie internetowej różne typy skryptów. Dotyczy to m. in. skryptów związanych ze zgodami udzielonymi przez Użytkownika, skryptów śledzących zachowanie Użytkownika przez narzędzia analityczne takie jak Google Analytics, czy śledzenia konwersji z systemów reklamowych takich jak Google Ads. W związku z wykorzystaniem narzędzia, Google zbiera zagregowane dane dotyczące uruchamiania tych skryptów, bez możliwości identyfikacji konkretnego Użytkownika. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/analytics/terms/tag-manager/.

 • Facebook Pixel

Facebook Pixel to narzędzie umożliwiające mierzenie efektywności kampanii reklamowych realizowanych przez Administratora w portalu Facebook. Narzędzie pozwala na zaawansowaną analitykę danych w celu optymalizacji działań Administratora także z wykorzystaniem innych narzędzi oferowanych przez Facebook. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez Facebook można znaleźć pod tym linkiem:

https://plpl.facebook.com/help/443357099140264?helpref=about_content.

 • Treści z portali i stron internetowych zewnętrznych dostawców

Administrator może osadzać na stronie internetowej treści z portali, stron internetowych blogów i innych stron internetowych zewnętrznych podmiotów. W szczególności mogą to być filmy z serwisu  YouTube.

Wspomniane podmioty trzecie mogą zapisywać pewne dane o odtworzeniach treści jakich dokonał Użytkownik.

Każdorazowo zapoznaj się z polityką prywatności poszczególnych dostawców usług i narzędzi zewnętrznych.

Zarządzanie ustawieniami cookies

Na stronie internetowej stosowana jest platforma zarządzania swoimi preferencjami w zakresie cookies.

Zgoda nie jest wymagana jedynie w przypadku plików cookies, których stosowanie jest niezbędne do świadczenia usługi telekomunikacyjnej (transmisja danych w celu wyświetlenia treści) – użytkownik nie ma możliwości zrezygnowania z tych plików cookies, jeśli chce korzystać z strony internetowej.

Statystyczne i marketingowe pliki cookies nie są automatycznie instalowane przez Administratora. Użytkownik może udzielić Administratorowi zezwolenia na ich instalację poprzez wyrażenie zgody przy wejściu na stronę internetową.

Użytkownik może wyrazić zgodę na instalację statystycznych i marketingowych plików cookies poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuj” na banerze pojawiającym się po wejściu na stronę internetową Administratora.

Użytkownik może wyrazić zgodę na instalację tylko statystycznych lub marketingowych plików cookies. W tym celu wystarczy na banerze pojawiającym się po wejściu na stronę internetową Administratora wybrać pliki cookies, na których instalację Użytkownik chce wyrazić zgodę.

 

Zmiana ustawień w zakresie cookies z poziomu ustawień przeglądarki internetowej

Użytkownik ma możliwość samodzielnego zarządzania cookies. W przeglądarce jest możliwość zaakceptowania obsługi „cookies”, co pozwala na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez Strona internetowa lub określenia ustawień dla różnych typów „cookies”.

Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies. Może to spowodować pewne utrudnienia w korzystaniu ze strony internetowej.

Wycofanie zgody na wykorzystanie plików cookies możliwe jest za pośrednictwem ustawień przeglądarki. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na stronie internetowej dostawcy przeglądarki, z której korzystasz.

VIII. Profilowanie

W przypadku, gdy jedynie korzystasz ze strony internetowej, podane przeze Ciebie dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu. Jednak, chcesz, abyśmy udzielili Ci pożyczki, to administrator będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowane decyzje (bez wpływu człowieka). Decyzja oparta będzie o profilowanie tj. ocenę Pani/Pana sytuacji finansowej i możliwości spłaty zobowiązań wynikającej z zawartej umowy pożyczki. Konsekwencją profilowania będzie udzielenie pożyczki w określonej kwocie lub odmowa jej udzielenia. Decyzja o udzieleniu lub odmowie udzielenia pożyczki będzie podejmowana na podstawie danych zebranych podczas procesu wnioskowania o pożyczkę, a w przypadku wyrażenia zgody, również z danych pozyskanych z zewnętrznych źródłach, takich jak np. BIK lub biura informacji gospodarczej. Przekazane nam dane mogą być weryfikowane w zewnętrznych bazach. Administrator weryfikuje sposób i kryteria zautomatyzowanego podejmowania decyzji, aby zapewnić sprawiedliwe, skuteczne i bezstronne podejmowanie decyzji. W przypadku zautomatyzowanego podejmowania decyzji przysługuje Pani/Panu prawo do ich zakwestionowania i wyrażenia swojego stanowiska. W tym celu należy skontaktować się z administratorem. Wyjaśnienia zostaną udzielone przez pracownika Administratora.

IX. Postanowienia końcowe

Zastrzegamy możliwość zmiany postanowień polityki prywatności. O każdej zmianie będziemy informować z wyprzedzeniem. Po dokonaniu zmiany polityki prywatności, opublikujemy jej najnowszą wersję.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

 

Scroll to Top