Regulamin serwisu

REGULAMIN SERWISU ORAZ USŁUG ŚWIADCZONYCH ZA JEGO POŚREDNICTWEM

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zakres oraz warunki działania Serwisu służącego do świadczenia przez Spółkę Usług, ich rodzaj oraz sposób zawierania umów, w tym:
 2. zasady składania Wniosku o udzielenie pożyczki gotówkowej w trybie on-line (na odległość),
 3. zasady zawarcia Umowy pożyczki gotówkowej w trybie on-line (na odległość),
 4. zasady zakładania i korzystania z Konta.
 5. Korzystanie z Serwisu wymaga uprzedniego zapoznania się z warunkami Regulaminu przez Użytkownika i jego akceptacji. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią, zrozumieniem i pełną akceptacją warunków Regulaminu.
 6. Użytkownik nie ponosi żadnych opłat związanych z korzystaniem z Serwisu.

§ 2. Definicje

Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące znaczenie:

 1. Hasło – indywidualny ciąg znaków umożliwiający zalogowanie do Konta przez Użytkownika,
 2. Kod – indywidualny ciąg znaków udostępniany Użytkownikowi w formie SMS służący do zawarcia Umowy pożyczki,
 3. Konto – indywidualne dla każdego Użytkownika konto internetowe w Serwisie, założone z chwilą prawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego na stronie Serwisu, które po zalogowaniu umożliwia m.in. składanie Wniosku, zawieranie Umów oraz podgląd do Umów zawartych ze Spółką i innych dokumentów oraz informacji z nimi związanymi,
 4. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu służącego do świadczenia przez Spółkę Usług oraz zawierania umów,
 5. Serwis – system udostępniany przez Spółkę na stronie www.procapita.pl, umożliwiający założenie Konta, korzystanie z Usług i zawieranie umów,
 6. Spółka – PROCAPITA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marcina Flisa 5/49, 02-247 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001065247, NIP: 5223275050, REGON: 526742065, numer wpisu instytucji pożyczkowej: RIP000614, e-mail: kontakt@procapita.pl,
 7. Umowa pożyczki- umowa o pożyczkę konsumencką zawierana w oparciu o wzorzec umowy pożyczki, pomiędzy Użytkownikiem a Spółką, na wniosek Użytkownika,
 8. Usługi – usługa korzystania z Serwisu oraz inne usługi świadczone przez Spółkę za pośrednictwem Serwisu w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu,
 9. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu w oparciu o niniejszy Regulamin,
 10. Wniosek – formularz wniosku kredytowego dostępny na Koncie Użytkownika, wypełniany przez Użytkownika, służący do przekazania danych i dokumentów niezbędnych Spółce do oceny zdolności kredytowej Użytkownika, weryfikacji jego tożsamości, a w przypadku pozytywnej decyzji również do zawarcia Umowy.

 § 3. Zasady korzystania z Serwisu

 1. Użytkownik rozpoczyna korzystanie z Serwisu w chwili wypełnienia formularza rejestracyjnego na stronie www.procapita.pl, i kliknięcia przycisku “Weź pożyczkę”.
 2. W chwili wypełnienia formularza rejestracyjnego na stronie www.procapita.pl, i kliknięcia przycisku “Weź pożyczkę” dochodzi także do automatycznego założenia Konta dla Użytkownika (zawarcia umowy na prowadzenie Konta).
 3. W celu aktywacji założonego Konta Użytkownik otrzyma od Spółki wiadomość ze wskazaniem loginu oraz instrukcją ustawiania Hasła do Konta.
 4. Za pośrednictwem Konta Użytkownik ma możliwość skorzystania z następujących usług:
 5. złożenia Wniosku,
 6. zawarcia Umowy pożyczki,
 7. podglądu treści wszelkich Umów pożyczki zawartych ze Spółką oraz załączników do Umów pożyczki, w tym harmonogramu spłaty.
 8. W celu złożenia Wniosku Użytkownik zobowiązany jest wypełnić wszystkie obowiązkowe pola oraz załączyć w formie skanu wymagane dokumenty, a następnie przesłać wniosek do Spółki za pośrednictwem Serwisu poprzez kliknięcie przycisku “wyślij”. Użytkownik zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych z prawdą.

§ 4. Zasady zawierania Umowy pożyczki za pośrednictwem Serwisu

 1. Procedura zawarcia Umowy pożyczki przebiega w następujący sposób:
 2. Użytkownik wypełnia i składa Wniosek za pośrednictwem Konta w sposób opisany w § 3 ust. 5 Regulaminu,
 3. Spółka dokonuje oceny zdolności kredytowej Użytkownika i podejmuje decyzję o akceptacji lub odrzuceniu Wniosku,
 4. w przypadku akceptacji Wniosku Spółka przygotowuje Umowę pożyczki wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami, która zostaje udostępniona Użytkownikowi za pośrednictwem Konta,
 5. Klient po zapoznaniu się z Umową i załącznikami, w przypadku woli zawarcia Umowy pożyczki klika przycisk “Akceptuj” (w przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do treści Umowy pożyczki Użytkownik zobowiązany jest przed kliknięciem przycisku “Akceptuj” skontaktować się ze Spółką celem wyjaśnienia niejasności, w przypadku braku woli zawarcia Umowy pożyczki Użytkownik winien opuścić Serwis bez akceptacji Umowy pożyczki),
 6. po kliknięciu przycisku “Akceptuj” Klient otrzymuje w wiadomości SMS specjalny i unikatowy Kod, który w przypadku woli zawarcia Umowy pożyczki zobowiązany jest wpisać w pole “Kod SMS”, a następnie klika przycisk “Potwierdź”, co jest równoznaczne z zawarciem Umowy pożyczki.
 7. Spółka zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych czynności związanych z weryfikacją tożsamości Użytkownika i oceną jego zdolności kredytowej.

§ 5. Wypowiedzenie i odstąpienie od umowy

 1. Użytkownikowi przysługuje uprawnienie do wypowiedzenia umowy na prowadzenie Konta w każdym czasie. Dyspozycja może zostać złożona w formie pisemnej na adres Spółki, mailowej (na e-mail: kontakt@procapita.pl) lub osobiście w siedzibie Spółki.
 2. Spółka dezaktywuje Konto w terminie 7 dni od dnia otrzymania wypowiedzenia. Spółka zastrzega sobie jednak prawo do odmowy dezaktywacji Konta Użytkownika, z którym zawarła Umowę pożyczki do czasu zakończenia stosunku prawnego wynikającego z tej Umowy.
 3. Spółka może wypowiedzieć umowę na prowadzenie Konta w każdym czasie z zachowaniem 7 dniowego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie może zostać złożone w formie pisemnej lub mailowej.
 4. Wypowiedzenie umowy na prowadzenie Konta i jego dezaktywacja nie ma wpływu na ważność innych umów zawartych pomiędzy Użytkownikiem i Spółką.
 5. Użytkownikowi przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy o prowadzenie Konta w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia jej zawarcia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie Spółce oświadczenia przed jego upływem.
 6. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy o prowadzenie Konta, należy przesłać do Spółki, w wersji papierowej, dokumentowej lub elektronicznej, jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu. W tym celu Użytkownik może skorzystać ze wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu.
 7. W zakresie pozostałych usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z nich poprzez opuszczenie formularza Wniosku oraz formularza do zawierania Umowy pożyczki. W celu zakończenia korzystania z tych usług nie jest potrzebne składanie jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń woli przez Użytkownika.

§ 6. Wymagania techniczne

 1. Wymagania techniczne niezbędne do prawidłowego korzystania z Usług:
 2. wyposażenie techniczne takie jak komputer/ laptop/ tablet/ telefon komórkowy,
 3. aktualna przeglądarka internetowa oraz program Acrobat Reader,
 4. dostęp do poczty elektronicznej.
 5. Podczas korzystania z Usług świadczonych przez Spółkę zabronione jest dostarczanie jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, sprzecznym z dobrymi obyczajami lub obraźliwym, lub powodujących zakłócenia w pracy, lub nadmierne obciążenie systemów teleinformatycznych Spółki.
 6. W przypadkach awaryjnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność Serwisu, za pośrednictwem którego świadczone są Usługi, Spółka ma prawo do przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub naprawczych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu. W sytuacji opisanej w zdaniu poprzednim może dochodzić do czasowego zawieszenia funkcjonalności Serwisu w całości lub w części.

§ 7. Zasady odpowiedzialności

 1. Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Spółki o zauważonych nieprawidłowościach w działaniu Usług.
 2. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane:
 3. korzystaniem przez Użytkownika z Usług niezgodnie z postanowieniami Regulaminu;
 4. złożeniem oświadczeń materialnoprawnych, w tym zawarciem umowy przez osobę nieuprawnioną, w przypadku jeżeli oświadczenie zostało złożone w sposób zgodny z Regulaminem lub na skutek niezachowania przez Użytkownika środków bezpieczeństwa mających na celu eliminację ryzyka takiego zdarzenia, chyba że Spółka zostanie powiadomiona o takim zdarzeniu przed rozpoczęciem realizacji Umowy pożyczki,
 5. z tytułu udostępnienia przez Użytkownika osobom trzecim danych do logowania do Konta lub innych danych niezbędnych do zawarcia Umowy pożyczki.
 6. Wszelkie czynności dokonane za pośrednictwem Serwisu przez zalogowanego do Konta Użytkownika uważa się za dokonane przez niego osobiście i zgodne z jego wolą.

§ 8. Reklamacje

 1. Użytkownik ma prawo do składania reklamacji związanych z Usługami.
 2. Reklamacja może zostać złożona w formie pisemnej na adres: PROCAPITA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marcina Flisa 5/49, 02-247 Warszawa, elektronicznej lub dokumentowej na adres e-mail: kontakt@procapita.pl oraz osobiście w siedzibie Spółki.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej: dane Użytkownika (imię, nazwisko, adres i nr tel.) oraz zastrzeżenia wraz z ewentualnym uzasadnieniem.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od jej doręczenia lub uzupełnienia, w przypadku niekompletności zgłoszenia reklamacyjnego. W przypadku, gdy rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego nie będzie możliwe w terminie 14-dniowym, Spółka poinformuje Użytkownika o przyczynie przedłużenia terminu i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 5. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zostać złożone w terminie 14 dnia od dnia związanego z reklamacją zdarzenia, które skłoniło Użytkownika do zgłoszenia reklamacji.
 6. Użytkownik jest uprawniony w terminie 14 dni od otrzymania odpowiedzi o rozpatrzonej przez Spółkę reklamacji, w tym wraz z zaproponowanym rozwiązaniem reklamacyjnym, do ustosunkowania się do odpowiedzi Spółki, w szczególności zaproponowanego przez Spółkę sposobu załatwienia reklamacji. Bezskuteczny upływ tego terminu poczytuje się jako akceptacja zaproponowanego sposobu załatwienia reklamacji, co skutkuje zakończeniem postępowania reklamacyjnego w sposób wskazany w odpowiedzi na reklamację przesłanej przez Spółkę.
 7. Jeżeli Użytkownik ustosunkuje się do odpowiedzi Spółki na reklamację, Spółka ponownie jednokrotnie udzieli Pożyczkobiorcy odpowiedzi, zgodnie z regułami wskazanymi w ust. 4 i 6 powyżej.
 8. Zgłoszenie reklamacji, w tym w szczególności jej negatywne rozpoznanie, nie pozbawia Użytkownika prawa do dochodzenia roszczeń przed właściwym sądem.

§ 9. Bezpieczeństwo

 1. Zalogowanie do Konta wymaga pozytywnej weryfikacji tożsamości Użytkownika na podstawie Loginu i Hasła. Zabronione jest ujawnianie danych do logowania osobom trzecim.
 2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że z uwagi na publiczny charakter sieci Internet korzystanie z Serwisu może wiązać się z ryzykiem, które Użytkownik akceptuje godząc się na korzystanie z publicznych kanałów teleinformatycznych.
 3. W przypadku utraty lub podejrzenia utraty wyłącznej kontroli lub kradzieży danych służących do logowania, Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie skontaktować się ze Spółką w celu zablokowania dostępu do Konta.
 4. Należy korzystać z legalnego oprogramowania, które jest na bieżąco aktualizowane.
 5. Należy korzystać z oprogramowania, wraz z dostępnymi aktualizacjami, chroniącego przed: złośliwym oprogramowaniem (malware) takim jak: wirusy, robaki internetowe, konie trojańskie, oprogramowanie szpiegujące (spyware), niepożądane wiadomości, najczęściej z przekazem reklamowym (spam).
 6. Należy stosować zapory sieciowe (firewall).
 7. Należy unikać korzystania z Serwisu za pośrednictwem sieci takich jak HotSpoty czy miejsce pracy lub sieci ogólnodostępne, albowiem używane tam oprogramowanie może być tak zmodyfikowane lub skonfigurowane, że dane gromadzone są bez wiedzy Użytkownika.
 8. Komunikacja pomiędzy Serwisem, a przeglądarką Użytkownika jest szyfrowana z wykorzystaniem protokołu SSL.
 9. Spółka dokłada wszelkich starań w celu zachowania bezpieczeństwa, poufności i integralności przechowywanych danych Użytkowników.

§ 10. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Spółka. Więcej informacji na temat sposobu oraz zakresu przetwarzania danych osobowych Użytkowników oraz przysługujących im praw znajduje się w Polityce Prywatności. 
 2. Spółka przetwarza dane osobowe zgodnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§ 11. Postanowienia końcowe

 1. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na Stronie internetowej www.procapita.pl.
 2. Użytkownik ma możliwość nieodpłatnego pobrania, przechowania i odtworzenia niniejszego Regulaminu.
 3. Spółka zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie w dowolnym terminie.
 4. Zmiany w Regulaminie będą udostępniane Użytkownikowi poprzez ich umieszczenie na stronie www.procapita.pl
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem znajdują zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Załącznik nr 1 – Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.

Scroll to Top